На 22.01.2021 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.095-5308 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Безвъзмездната помощ е в размер на 4 381.65 лв. от които 3 724.40 европейско и 1 107.25 национално съфинансиране. Целта на проекта е да бъдат осигурени оборотен капитал за фирма „Карина Денс“, чрез който да се компенсират намалелите ни приходи в резултат на ограничаването на дейността ни от COVID-19. Проектът ще продължи 3 месеца. Резултатите, които ще постигнем са свързани с подобряване на свободния паричен ресурс и осигуряването на допълнително средства, с които да преодолеем последствията от пандемията COVID-19.


На 30.09.2020 г. бе подписан договора за безвъзмездна финансова помощ на „Карина Денс” ЕООД с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-19674 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), продължи …